วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างข้อสอบนิติกรรม-สัญญา

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 นายแดงได้เสนอขายบ้านของตนให้แก่นายดำหนึ่งหลังในราคา 2 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่า ถ้าตนถูกย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัดภายในเดือนกันยายน 2552 สัญญาซื้อขายบ้านจึงเกิดขึ้น และจะโอนบ้านให้แก่นายดำตามที่เสนอขายไว้ แต่ถ้าภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตนไม่ถูกย้ายให้สัญญาซื้อขายบ้านเป็นอันเลิกแล้วต่อกัน

ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านข้างเคียงและลุกลามมาไหม้บ้านนายแดงเสียหายหมดทั้งหลัง หลังจากเพลิงสงบแล้วในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 นายแดงได้ขอรับเงินค่าซื้อบ้านจำนวน 2 ล้านบาทจากนายดำโดยอ้างว่าการซื้อบ้านเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง เมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยมิใช่ความผิดของลูกหนี้ การสูญหรือเสียหายนั้นย่อมตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้คือนายดำ นายดำจึงต้องชำระดังกล่าวให้แก่ตน ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนายแดงฟังขึ้นหรือไม่ และนายดำจะต้องชำระเงินค่าซื้อบ้านจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่นายแดงหรือไม่ เพราะเหตุใด


     แนวคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 370 , 371

กรณีตามปัญหา ในสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้น ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์นั้น โดยที่จะโทษลูกหนี้มิได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพับแก่เจ้าหนี้ไป กล่าวคือ เจ้าหนี้ต้องรับบาปเคราะห์แห่งความเสียหายนั้น ตามมาตรา 370 

แต่ถ้าเป็นกรณีของสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์ในการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่งโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน ถ้าเงื่อนไขยังไม่สำเร็จกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นก็ยังไม่โอนไปจนกว่าเงื่อนไขจะสำเร็จ ดังนั้นถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นโดยที่จะโทษลูกหนี้ไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะตกเป็นพับแก่ลูกหนี้ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นไปตามมาตรา 371 วรรคหนึ่ง

ดังนั้นในกรณีนี้ สัญญาซื้อขายบ้านระหว่างนายแดงกับนายดำ เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์ในการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่งโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน แต่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ กล่าวคือ นายแดงยังมิได้ถูกย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัด เมื่อเกิดไฟไหม้บ้านที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง ที่เกิดขึ้นโดยที่จะโทษนายแดงลูกหนี้มิได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องรับภัยพิบัติจากการที่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นสูญหายหรือเสียหายไปในครั้งนี้คือนายแดงผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าว ข้ออ้างของนายแดงจึงฟังไม่ขึ้น

สรุป ข้ออ้างของนายแดงฟังไม่ขึ้น เพราะเป็นกรณีตามมาตรา 371 นายดำจึงไม่ต้องชำระเงินค่าซื้อบ้านจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่นายแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น